Kako je bilo najavljeno na posljednjoj sjednici u srpnju, Gradsko vijeće Grada Pakraca objavilo je jučer Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet javnog natječaja daje se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, a maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 30 ha.

Zakupnici mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a ponude mogu poslati na adresu Grada Pakraca u roku od 30 dana od objave natječaja.

Popis katastarskih čestica koje se daju u zakup, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama, kao i potrebnu dokumentaciju i obrasce za prijavu na natječaj možete pronaći na stranicama Grada.