O B A V I J E S T

kojom se upozoravaju građani, kao i pravne osobe (obrtnici, poduzeća) sa cijelog područja grada Pakraca sa obvezom da sa dolaskom lijepog vremena obrate pažnju i odrade određene poslove održavanja koji su obvezni odrađivati tokom cijele godine.

  • da redovito kose i čiste vlastite površine, a posebno oni vlasnici ili korisnici koji imaju zapuštene parcele, a graniče sa uređenom i naseljenom parcelom, kako ne bi došlo do mogućnosti razmnožavanja štetočina i širenja zaraza, kao i širenje ambrozije u ljetnim mjesecima;
  • da se suzdrže od paljenja raslinja i korova, te da ako imaju potrebe za paljenjem obavezno obavijeste pripadnike DVD-a u svom naselju, te da poslije dobivanja dozvole izvrše paljenje;
  • da redovito održavaju (kose) putne odvodne kanale (jarke) i održavaju kolne mostove u funkcionalnom stanju propusnosti oborinskih voda;
  • da oni vlasnici ili korisnici objekata koji nemaju mogućnost priključka na kanalizaciju, jer ista nije izgrađena u ulici, obavezno moraju izgraditi septičke šahte bez ispusta fekalija na javne površine;
  • da vlasnici ili korisnici ne ispuštaju fekalije na javne površine, već da redovito prazne i čiste septičke šahte;
  • da vlasnici ili korisnici poljoprivrednih površina propisno urede kolne ulaze, čiste i održavaju međe, te da obavezno čiste blato sa prijevoznih sredstava prilikom izlaska sa poljoprivredne površine na prometnu površinu, a pogotovo asfaltiranu prometnu površinu;
  • da vlasnici ili korisnici građevinskih ili poljoprivrednih površina onemoguće bilo kakvo onečišćenje javnih površina u vlasništvu Grada Pakraca.

 

Vlasnici ili korisnici građevinskog, neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta dužni su u roku 30 dana (počevši od 01. lipnja 2016. godine) urediti zapuštene površine, te ih redovito održavati (jedanput mjesečno) do kraja vegetacijske sezone (listopad), ako se radovi ne budu odrađivali Grad Pakrac će putem treće osobe izvršiti potrebne radove na trošak vlasnika ili korisnika pojedinih parcela po prijavama.

 

       Grad Pakrac, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti