agricultural 7359884 1280

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini, a s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, doznajemo od Lokalne razvojne agencije PAK-RA.

Uvjeti prihvatljivosti:

a) Prijavitelj mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao nositelj/odgovorna osoba, u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podružnice Požeško-slavonske županije sa sjedištem na području Požeško-slavonske županije te vrši proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda,

b) Ulaganja se moraju odnositi na primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga l Ugovora o EU,

c) Prijavitelj mora po kupnji izvršiti upis rasplodnih domaćih životinja te upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav u tekućoj godini i upisati novonabavljenu mehanizaciju u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te to kao dokaz priložiti uz zahtjev,

d) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2023. godine do dana objave ovog Javnog poziva,

e) Prijavitelj mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema županijskom i državnom proračunu Republike Hrvatske,

f) Prijavitelj koji u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000 eura sukladno Uredbi 1408/2013 i

g) Prijavitelj mora imati minimalno zavr5eno poljoprivredno/veterinarsko obrazovanje ili minimalno 5 godina biti nositelj OPG-a izuzev aktivnosti navedene pod brojem 6.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

1. Kupovina nove mehanizacije, strojeva i opreme uključivo i sustave za navodnjavanje, zaštitu od mraza, zasjenjivanje biljnog nasada,

2. Kupovina rasplodnih domaćih životinja (goveda, ovce, koze ili svinje),

3. Kupovina sadnog materijala višegodišnjeg bilja (jabuka, kruška, trešnja, višnja, marelica, šljiva, breskva, nektarina i vinova loza),

4. Kupovina poljoprivrednog zemljišta koje nije u državnom vlasništvu,

5. Prihranu pčelinjih zajednica

6.Troškove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja novoosnovanog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva čiji nositelj ima manje od 41 godine na dan otvaranja ovog javnog poziva.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod prijavitelja koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Troškovi nisu prihvatljivi ako je prijavljena aktivnost kupljena kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s prijaviteljem:

a) srodnici po krvi u prvoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik,

b) vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava,

c) ili je aktivnost kupljena od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u prvoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik.

Visina potpore po Prijavitelju iznosi:

- maksimalno do 30% od ukupno prihvatljivih aktivnosti, ali ne više od 2.000,00 eur ukoliko nisu obveznici plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za obavljanje gospodarske djelatnosti

- maksimalno do 50% od ukupno prihvatljivih aktivnosti, ali ne više od 4.000,00 eur ukoliko su obveznici plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Prijave se zaprimaju od 4. srpnja 2024. godine do 4. kolovoza 2024. godine odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2024. godinu.

Lokalna razvojna agencija PAK-RA poziva sve zainteresirane da se jave za više informacija na telefonski broj: 091/146-13-15

 

Fotografija: ilustracija