Iako je objavljen još krajem prosinca do danas u gradsku upravu nije stigla niti jedna kandidatura za isticanje kandidata za izbor u savjet mladih Grada Pakraca, a rok istječe 29. siječnja (ponedjeljak). Kako nam je rekla Dubravka Špančić, stručna zaposlenica gradske uprave za sada nema niti najavljenih kandidatura.

Savjet mladih Grada Pakraca savjetodavno je peteročlano tijelo koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Pakraca. Mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pakraca, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Kandidature za mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine od najmanje 20 mladih.

Od istaknutih kandidata izbor obavljaju gradski vijećnici.

I prijašnjih godina je bilo problema s manjkom kandidata pa su natječaji (svake dvije godine)  i ponavljani. Ovakva nezainteresiranost je dijelom posljedica i toga što u ranijim razdobljima Savjet mladih u Pakracu radom nikada nije afirmirao ovo savjetodavno tijelo. Sadašnji predsjednik je Denis Relota.

Nedavno je na formirano ovo savjetodavno tijelo na razini županije, a pakračku mladež u njemu predstavlja Kristina Špelić.