banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

U skladu sa zakonskim odredbama od 1. veljače i pakrački Komunalac promijenit će način zbrinjavanja i naplate odvoza kućnog otpada na području gradova Pakraca i Lipika.  Mada je rok vrlo blizu još uvijek postoji puno nejasnoća koje će se rješavati u hodu pa će se sustav tijekom proljeća dorađivati. Tim više što Zdravko Vostri, direktor Komunalca, očekuje na proljeće uporabnu dozvolu za sanirano odlagalište otpada Crkvište na Krndiji unutar kojeg će početi s radom i reciklažno dvorište.

Posebno zbrinjavanje bio otpada

U načinu rada najveća novost će biti kod bio otpada (sve vrste ostataka hrane, osim kostiju, razne oguline, trulo voće i povrće, pokošena trava, otpali list, sitnije granje, pepel, piljevina..)  gdje domaćinstva dobivaju obvezu njegovog odvojenog sakupljanja, a Komunalac zbrinjavanja.  Što to konkretno znači ovisi da li je riječ o stanarima obiteljskih kuća (oko 5.500 korisnika) ili više etažnih stambenih zgrada (oko tisuću korisnika).

Kod stambenih zgrada sadašnji smeđi kontejneri zapremine 660 litara, namijenjeni sakupljanju papira prenamjenjuju se u posude za sakupljanje bio otpada kojeg će Komunalac prazniti jednom tjedno. Naplata će se obavljati prema litraži preuzetog otpada proporcionalno broju članova pojedinog domaćinstva unutar jedne stambene zgrade.

Svaka zgrada dobit će novi (plavi) kontejner zapremine 1100 litara u kojem će stanari odlagati papir koji će se kao i do sada besplatno prazniti jednom mjesečno.   Komunalcu je potrebno 50 novih kontejnera i 10 posuda od 360 litara za manje zgrade. Kako u Fondu za zaštitu okoliša već dugo nema poticajnih sredstava za nabavu ovih kontejnera trošak od oko 150.000 kuna  njihove nabave će Komunalca preuzeti na sebe, odnosno financirati iz redovnih sredstava.

Kod obitelji koje stanuju u obiteljskim kućama postoji više varijanti za sakupljanje bio otpada. Lani i preklani je Komunalac podijeli besplatno 800 kompostera za naselja Pakrac i Lipik čime se smatra da su kod njih zbrinuli bio otpad. Ostala domaćinstva će se pismeno izjasniti da li će sami zbrinjavati bio otpad ili će to povjeriti Komunalcu uz dodatno plaćanje. Oni koji  taj posao povjere Komunalcu će bio otpad sakupljati u  smeđe kante sada namijenjene za sakupljanje papira, a dobit će dodatnu plavu kantu za papir. Njima će Komunalac, uz naplatu,  jednom tjedno prazniti tu kantu. Oni koji se izjasne da će sami zbrinjavati svoj bio otpad smeđa kanta ostaje za sakupljanje papira uz dodatnu naljepnicu „papir“.

Zaposlenici Komunalca će obići narednih mjesec dana svako domaćinstvo i prikupiti izjave o načinu zbrinjavanja bio otpada. Jednako tako do kraja mjeseca bit će napravljen i kalendar tjednog pražnjena smeđih kanti što neće biti uvijek jednostavno jer sada Komunalac ima dva specijalizirana kamiona za prijevoz kućnog otpada te samo jedan kamion za prijevoz velikih kontejnera. Stoga će vjerojatno biti potrebno uvesti i poslijepodnevnu smjenu.

Tijekom proljeća, nakon što počne raditi reciklažno dvorište, novina će biti još; primjerice jednom u tromjesečju će kroz svako naselje prolaziti kamion koji će skupljati besplatno reciklažni i opasni otpad (baterijske uloške, akumulatore, svjetleća tijela, gume i slično). No o tome kada dođe vrijeme.

Prikupljeni bio otpad će Komunalac odlagati na parcelu koje je nedavno kupljena za tu namjenu uz sjevernu granicu Crkvišta, u početku improvizirano dok se ne iznađu sredstva za izgradnju adekvatnog komposišta.

Novi način naplate

Promjenom načina zbrinjavanja počet će se i s primjenom novog načina naplate koji će se odnositi na naplatu predanog otpada. Unazad dvije godine Komunalac je sve zelene kante čipirao, nabavio uređaj za čitanje čipova te će domaćinstvima ispostavljati račun samo za pražnjenje kanti u prethodnom mjesecu. Iznosi još nisu poznati, ali se sada razmišlja da svako domaćinstvo mjesečno plaća paušal od 12 kuna, te 8 dodatnih kuna za svako pražnjenje zelene kante  uvećano za 13 posto PDV-a. Pražnjenje smeđe kante (kontejnera) u kojoj je biološki otpad bi se dodatno naplaćivao. Konačne cijene bit će utvrđene nakon što se vidi o kojom količinama miješanog i bio otpada je riječ i koliko košta njihovo mjesečno zbrinjavanje.

Vostri ističe da će na početku biti puno nejasnoća kako kod stanovništva kojeg će putem medija pokušati što više educirati, tako i kod samih njih koji pružaju te usluge, posebice oko pravednog izračuna cijena koje trebaju biti balans troškova zbrinjavanja otpada i razvoja sustava u pravcu sve zahtjevnijih zakonskih odredbi pa potrošače moli za strpljenje i razumijevanje.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.