Projektna prijava Grada Pakraca „Ja sam žena, a ne broj“ poslana ovoga ljeta na natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena“ ušla je u završnu fazu ocjenjivanja koja se sastoji od pripreme Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta je 5.059.218 kn iz kojih će se financirati plaće 30 žena u periodu 2 godine, troškovi njihovog obrazovanja, mjesečne kućne potrepštine za 180 korisnika te ostali troškovi provedbe projekta.

Grad Pakrac i Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac će zaposliti žene, dok će HZZ Područni ured Požega te Centar za socijalnu skrb Pakrac pomoći pri odabiru žena i krajnjih korisnika kojima će se pružati usluge pomoći u kući.

Projekt će se provoditi na području grada Pakraca uključujući sva njegova naselja tako što će se osigurati pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime će se povećati kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenirati prerana institucionalizacija. Ciljna skupina koja će se zaposliti je 30 žena (moraju biti registrirane na Zavodu i imati najviše završenu srednju školu) koje će skrbiti za 180 starih, nemoćnih i osoba u nepovoljnom položaju s područja grada.

Projektnu prijavu za Grad Pakrac je pripremio Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., prijava je poslana u srpnju 2017. godine te se do kraja studenog očekuje potpisivanje ugovora što znači da se Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u ovom natječaju držalo roka od 120 dana za ocjenjivanje projektnog prijedloga što je veliki korak naprijed u sustavu EU fondova. Od ukupno 110 mogućih bodova, prijava „Ja sam žena, a ne broj“ ocijenjena je sa 107 gdje se razlika od 3 boda izgubila na kriterijima pripadnosti županiji s određenim postotkom nezaposlenosti te lokaciji provedbe projekta s obzirom na indeks razvijenosti, odnosno na statističkim kriterijima, dok je prijava u kvalitativnom smislu ostvarila maksimalni broj bodova. Poduzetnički centar Pakrac će dalje sudjelovati u projektu pružajući podršku u administrativnom dijelu provedbe.