bager žlica Medium

Dovršetak radova na projektu aglomeracija, početak građevinskih radova na rekonstrukciji Spahijskog podruma, sanacija i modernizacija pakračkog vatrogasnog doma trebali bi biti najvredniji i najobimniji pojedinačni građevinski zahvati u ovoj godini  kada je u pitanju javni novac. Planova na svim razinama potrošnje javnih novaca ima još. No zbog sporog sustava načina njihove potrošnje i distribucije u isticanju najvrednijih pojedinačnih gradilišta smo se ograničili samo za ova tri mada teoretski bi mogla građevinska operativa stići i na rekonstrukciju i obnovu zgrade bivše psihijatrije, a da ne spominjemo dva kapitalna objekta godinama prisutnih u planovima (i obećanjima) velikih državnih sustava Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda koje se odnose na izgradnju brze ceste D5, dionice Krndija-Dobrovac i već po neučinkovitosti legendarnu akumulaciju Šumetlica. Teoretski građevinari bi mogli s radovima početi i na izgradnji novog dječjeg vrtića na Pilani, ali i još nekim objektima. No, zbog rečene administrativne sporosti, ne želimo da se ovaj tekst pretvori u naš popis želja, a ne stvarno planirane i realne aktivnosti.

Prioritet projektnoj dokumentaciji

U razgovoru s gradonačelnicom Anamarijom Blažević za potrebe ovog teksta, kao prvo ozbiljnije obilježje građevinske 2022. godine ona je istaknula pripremu raznih planskih dokumenta i projektne dokumentacije koja će biti realizirana u narednih pet godina. Ta potreba je nastala iz razloga što smo na početku provođenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji je  lani u srpnju  dobio pozitivnu ocjenu Europske komisije kroz koji bi do kolovoza 2026. Hrvatska trebala potrošiti 47,5 milijarde kuna bespovratnih sredstava EU, a koji će pored ostalog biti usmjereni na reforme i projekte koji su najspremniji i koji se mogu prvi realizirati. Dio naših projekata za kandidiranje je gotovo spreman, ili blizu toga da budu spreman za kandidiranje, na dijelu još ima podosta posla. Stoga ona, kada je u pitanju gradska uprava i prateće potporne službe, tu aktivnost ocjenjuje kao najvažniju mada građani laici papirnati dio posla najčešće ne doživljavaju kao dio građevinske poslova iako oni često troše, kada je u pitanju javni novac, više vremena nego građevinska operativa na gradilištu.

asfaltiranje bolnička Medium

O aglomeraciji je sve već napisano i izvođaču Gorenjska gradbena družba Kranj je od ukupno ugovorenih 146,7 milijuna kuna za obaviti radove u ovoj godini ostalo još oko 35 od čega oko 1,8 milijuna mora osigurati pakrački proračun. Veći dio tih sredstava namijenjen je sanaciji štete nastale zbog radova na pakračkim prometnicama, a kako nitko ne želi da se građevinari za nekoliko mjeseci ili godina vraćaju u iste ulice Grad će dodatnim sredstvima nastojati pratiti te radove što će značiti dodatna proračunska ulaganja u asfaltiranje kolnika i nogostupa, javne rasvjete i zelenih površina. Za tu namjenu je u proračunu predviđeno dodatnih 1,9 milijuna kuna.      

Puno novog asfalta i javne rasvjete

U dokumentu Programa građenje komunalne infrastrukture u 2022. godini, što ga vijećnici svake godine kao popratni proračunski dokument usvajaju u prosincu za narednu godinu za  stavku „nerazvrstane ceste je predviđena proračunska stavku u iznosu od 2,3 milijuna kuna, pri čemu najveći iznos 1,1 milijun vuče nastavak modernizacije lani započete Ulice Alojzije Janković. Predviđena su još asfaltiranja Ulice 105. brigade (500.000) te dijela Ulice sv. Roka (300.000), rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u samom gradskom središtu  kao i izrada projektne dokumentacije (po 200.000) za ulice 103. brigade i dijela Vukovarske. Dodatno je predviđeno i 1,5 milijun kuna za nogostupe, dijelom u Prekopakri, ali i dijelom u Ulici Kalvarija i Pepe Polaka te I. G. Kovačića.     

Na novoj (dodatnoj) stavki „ceste“, veličine ukupno 4,75 milijuna kuna osim spomenutih 1,9 ,milijuna kuna za sanaciju radova aglomeracije u uglavnom u središtu grada na njihovu daljnju modernizaciju će biti utrošeno još oko 1,5 milijuna kuna, ali uključuje iste radove u Ulici Vatroslava Lisinskog (150.000), Psunjske (450.000) i puta prema groblju u Ploštinama (620.000) . Dodatno je za nogostupe po istom pitanju predviđeno još 850.000 kuna.

No niti tu još nije kraj proračunskom sređivanju središta grada jer je za tu namjenu predviđanju na stavci „javna rasvjeta“ 400.000 kuna, kao i 100.000 kuna za obnovu parkovnih površina i drvoreda u Strossmayerovoj i Gundulićevoj ulici koje je također „pomela“ aglomeracija. Dodatno za nadogradnju javne rasvjete u naselju Pakrac je predviđeno još 500.000 kuna.

2. asfaltiranje šuškove Medium

Od ostalih predviđenih stavki 530.000 kuna je namijenjeno za nastavak izgradnje sportsko-rekreacijskog centra na jugu Pakraca, ali je uglavnom riječ o novcima namijenjenih izradi projektne dokumentacije kako bi se taj projekt mogao kandidirati na spomenutu Nacionalni plan ili neki drugi natječaj za EU sredstva. 

Za dječja igrališta je predviđeno 120.000 kuna i ona će biti izgrađena ili obnovljena u Kusonju, Velikom Banovcu i Tornju.

Gospodarenju komunalnim otpadom je namijenjeno 370.000 kuna, a do ispunjenja stavke ukupnih  ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2022. godini od 11,8 milijuna kuna što je za 2,5 milijuna kuna više nego ove godine ima još na desetke manjih stavku poput uređenja mostova, groblja, parkirališta, arheologija (200.000) i slično. No treba reći da ne mali dio tih planiranih sredstava u gradskom proračunu se oslanja, osim na vlastite prihode (porezi, komunalni i šumski doprinos, prodaja imovine)  i na pomoći iz takozvane „opće države“ za koje gradonačelnica kaže da su uglavnom  ugovoreni ili odobreni. 

A. Janković Medium

Očekuje se udio države

Sve ove stavke su planirane na gradskoj razni i tu ne bi smjelo biti kraj posla građevinara ove godine u Pakracu. Očekuje se daljnja ulaganja i s državne razine, najmanje kroz dva projekta. Jedan je nastavak energetske obnove stambenih zgrada za koji Pakrac ima spremnu dokumentaciju za kandidiranje za preostalih pet-šest zgrada, ali još više oko obnove kulturne baštine, poput lani započetog projekta koji se ove godine nastavlja na fasadi Vladikinog dvora. Taj natječaj i izrada planova je u Ministarstvu tek u tijeku pa je još rano konkretno o tome pisati.

stambene zgrade skela Medium

Građevinskoj sezoni će obol zasigurno dati i privatni investitori što je vidljivo i po tome da se u ovom trenutku u Pakracu nalazi desetak skela oko privatnih kuća. Velika se očekivanja i oko nastavka radova u poduzetničkoj zoni u dvorištu bivšeg „Papuka“ u kojem je šest parcela lani dobilo nove vlasnike s obvezom investiranja. Bit će vjerojatno i ugodnih iznenađenja po pitanju privatnih ulaganja.

Nažalost veliku većinu tih investicijskih milijuna će odraditi građevinske tvrtke sa strane jer Pakrac od stečaja Manive nema više ozbiljne građevinske tvrtke koja bi mogla konkurirati, posebno kroz sustav javne nabave,  za višemilijunske poslove. No, kako kaže gradonačelnica, s razine Grada smo tu, osim kroz naše programe pomoći lokalnim poduzetnicima, nemoćni.  

zelenilo strosmayerova Medium