Hrvatske vode, Ispostava Daruvar: Godina bez investicija

Hrvatske vode, Ispostava Daruvar:   Godina bez investicija

Projektiranje regulacije Pakre na potezu od nekadašnjeg DI „Papuka“ do Kusonja jedina je planirana investicija u ovoj godini na području daruvarske ispostave Hrvatskih voda, rekao nam je njen voditelj Davor Novinc.

Poslovi koji će se odrađivati uglavnom spadaju u redovno održavanje. Osim košnje trave na svim vodotocima u planu je tijekom ljeta ukloniti naplavine iz korita Pakre u središtu Pakraca i Lipika. U Badljevini je u tijeku  uređenje korita Bijele, od mlina do utoka Kravarine i uzvodno, a na Kravarini će u Grahovljanima biti izrađen cijevni propust.

U Branešcima je sanirano oštećenje na koritu Pakre i jednog prelivnog praga. Također će se sanirati oštećenja od erozije na cesti Španovica-Šumetlica. Na području Japage i Kraguja bit će saniran potok Grabarić koji je plavio okolne poljoprivredne površine. Također je predviđena regulacija vodotoka i na području Gaja.

Na potoku Orlovac, između Tornja i Gornje Obriježi bit će izgrađen pločasti propust, kao i jedan kod Brusnika na potoku Brusnica.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone